O egregoriálno-matričnej demokracii

Keď som si pred rokmi x krát vypočul prednášku s rovnakým názvom z Petrohradskej štátnej univerzity pre budúcich politikov, manažérov strategických podnikov a silové zložky, netušil som, že bude potreba aby každý z nás chápal o čo ide, tak skoro. Pretože každý z nás to dnes žije, no nevie kto, prečo, ako, sa to robí. Vníma len následky toho „samo sa to“ a všetci len nechápavo pozerajú a pýtajú sa, čo sa to deje?

Existujú na špecializovaných školách aj kurzy, kde sa môžete prihlásiť, no nedostanete celistvý mozaikový obraz a nevychádza to zrovna lacno. Hlavne vedľajšie náklady, keďže v EU sa k tomu moc nedostanete ako „bežný smrteľník“, pričom neelitárne univerzity typu Oxford a Harvard a iné vzdelávacie inštitúcie to myslím zatiaľ ani a priori neposkytujú. V odkrytej podobe to je len v KSB.

Bude to dlhší text, bude mu treba venovať čas a námahu. No porovnajte si to s tým, že by ste tisíc hodín venovali nejakému čítaniu čohokoľvek a nemali by ste z toho nič, a tu si za hodinu osvojíte a pochopíte veci „raz a navždy“. Množstvo súvisiacich vecí nespomeniem, pretože na to nie je priestor a sú spomenuté v knihách a prednáškach KSB, v mojich kurzoch alebo článkoch.

Najskôr pár upozornení

1 – Pre ľudí vychovaných v prísnom redukcionisticko-materialistickom svetonázore budú dané InFormácie z princípu nepochopiteľné, pretože sú ochudobnení o celú paletu objektívnych zákonitostí bytia. Ostáva im iba postupne meniť nič nehovoriace sklíčka kaleidoskopu vo svojej mysli za ucelený obraz mozaiky. Čas tejto premeny bude závislí od miery „zavírenia“ ich „operačného systému“.

2 – Budú tu poskytnuté znalosti ezoterického charakteru. Nemyslím tým fejkovú nič nehovoriacu naivno často až slniečkársku tajomnú „ezoteriku“ pre plebs. Mám na mysli ezoteriku z pôvodu koreňa slova „ezo“ [esō] – vnútorný, skrytý. T.j. ide o svetonázorové vedenie, ktoré nebolo poskytnuté davu, aby tí, ktorí toto vedenie majú, mohli riadiť tých, ktorí toto vedenie nemajú.

3 – Ľudia v bode 1 práve patria medzi exoterikov. T.j. dostali znalosti určené pre dav. Zďaleka to neznamená, že všetky sú zlé, alebo nesprávne. Stačí, že nie sú celostné.

Môžete si myslieť, že je to všetko nezmysel, že mágia neexistuje, že neexistuje nič ako „okultné (t.j. tajné) znalosti“. Môžete čakať kým to exoterická veda dokáže, alebo „vyvráti“, aj keď nemá ako. Existuje množstvo vecí, ktoré existujú a veda o tom ešte nevie a rovnako tak, mnoho vecí funguje ešte inak, ako si súčasná veda myslí. Skrátka gravitácia ako objektívna zákonitosť funguje bez ohľadu na váš názor a bez ohľadu na to či ju veda popisuje správne. Rovnako tak existujú noosférne zákonitosti.

Mágia je fyzika, ktorú vás v škole neučili

Noosféra = z gréckych slov noös, čo znamená duša, rozum a sphaira = sféra, oblasť. Čo by sa v spojení dalo vyložiť ako sféra rozumu, ale aj sféra duší ľudských. Môžeme sa zhodnúť na tom, že elektrón vydáva nejakú energiu. Môžeme sa zhodnúť na tom, že atóm vydáva nejakú energiu. Môžeme sa zhodnúť na tom, že molekula vydáva nejakú energiu. Môžeme sa zhodnúť na tom, že ľudská bunka vydáva nejakú energiu. Môžeme sa zhodnúť na tom, že ľudské orgány a sústavy vydávajú nejakú energiu. Môžeme sa zhodnúť na tom, že ľudské telo vydáva nejakú energiu. Dochádza k tzv. emergentnosti – vzniku nových kvalít, ktoré predošle sústavy a prvky pred ich synergickým spojením, nemali. V duchovných učeniach sa tomu hovorí duša, my to nazvime biopole, ktoré vytvára indivíduum. V latinskej terminológii to znamená  doslova „nedeliteľný“.  Keď sa viacej ľudských biopolí spojí, vzniká tzv. egregor. Toto slovo chýba vo výkladových slovníkoch určených pre dav, ale ako je možné sa dovtípiť, má rovnaký koreň so slovom „agregát „, ktoré označuje spojenie určitého počtu uzlov do jedného osobitého funkčného celku.

Každý človek sa napája (a zároveň ich myšlienkami energeticky podporuje – nabíja) na viacero egregorov v noosfére podľa svojej viery-neviery, záujmov, profesie, národu, klanu, rodu..atď. Myšlienka len zmení nosič – odchádza do egregoru a podľa podobných frekvenčných charakteristík vytvára v ňom určité „rezonančné“ moduly podobne mysliacich jedincov, ktoré potom cez psychiku ovplyvňujú algoritmiku správania sa ľudí žijúcich na matičke Zemi, t.j. myšlienky aj spätne odchádzajú od egregorov k ľuďom.

Noosferické moduly vytvárajú dokázateľne aj zvieratá podľa miery rozvoja ich tzv. nadgenetického (kulturologického) potenciálu. Sčasti podľa kľúča pomeru neurologických a neneurologických tkanív. Veľa druhov po dosiahnutí kritického množstva napr. 10 jedincov a ďalších determinovaných parametrov formujú kolektívnu osobnosť automaticky a vylaďujú ju až po nasýtenie potenciálu a tým prechodu na ďalší „level“. Napr. roj mravcov, kŕdeľ vtákov, hejno rýb, stádo koní, atď.

Psychika jedinca je cez svoje nevedomé úrovne (a v rade prípadov aj na úrovni vedomia) vždy napojená na nejaké egregory. To znamená, že nemôžu existovať jedinci, ktorých psychika by nebola napojená na algoritmiku nejakého egregoru. Z toho vyplýva, že samotná existencia egregoru nie je dobrá ani zlá, je to objektívna danosť. V akom egregore ste napojení, a či je to dobré alebo zlé, závisí až od:

1. Existujúcich vašich mravných  štandardov riadiacich spracovanie informácií v psychike jedinca a ich kompatibility s mravným normami v algoritmike egregora (čím viac je takých identických mravných noriem v dvojici „jedinec – egregor“ a čím vyššiu majú prioritu, tým hlbšie sú väzby jedinca na daný egregor);

2. Jedinca, ktorý je nositeľom informácií charakteristických pre egregor.

3. Jedincovej algoritmiky charakteristickej pre egregor, alebo nejakých fragmentov tých či oných algoritmov.

V každom egregore má jedinec určité egregoriálne postavenie, ktoré sa môže v priebehu času meniť, a v rôznych egregoroch môže byť postavenie jedného a toho istého jedinca rôzne. Základné možné postavenie jedinca v égregore:

  • dojná krava“ – jedinec iba napája egregor svojou energiou, čo sa v absolútnej väčšine prípadov deje v jeho neprospech, alebo je pre egregor prameňom nejakých iných zdrojov – informácií, algoritmiky, kanálom informačnej výmeny a pod.;
  • výkonný prvok“ – jedinec sa začlení do algoritmiky egregora a hrá v nej (vo vzťahu k egregoru) určité funkcie, ktoré nie sú riadiace (čo sa deje z väčšej časti nevedome);
  • egregoriálny líder„, „egregoriálny manažér“ – jedinec schopný riadiť egregor na základe informačno-algoritmického naplnenia egregora, ale nemôže ho meniť (môže to prebiehať ako vedome, tak aj nevedome);
  • programátor“ – je schopný meniť informačno-algoritmické naplnenie egregorov (čo vyžaduje určité uvedomenie – málo jedincov).

Takto ľudia cez rôzne egregory nabíjajú príslušné matrice, ktoré sa realizujú v živote.

MaTrica nie je len vo filme Matrix

Matrica = „prázdny“ agregátny materiálny modul – ktorý má určité informačno-algoritmické nastavenie a nachádza sa v noosfére Zeme. Skúste si to predstaviť trochu ako „mŕtve“ databázy a živé organizmy sú aplikácie. Najvyššia riadiaca matrica podľa KSB = Celovesmírna Miera – Hierarchicky Najvyššie Riadenie, v rámci ktorého všetko preteká. Ide o plne celovesmírnu Mieru, ktorá zahŕňa celé množstvo jedinečných mier. Vesmír – nekonečné množstvo vzájomne vložených kmitavých procesov, ktoré majú presné informačno-algoritmické nastavenie a periódy trvania od „femtosekúnd“ po milióny až miliardy rokov a ktoré majú nejakú predurčenosť, mieru, cieľ.

Matrica vzniká alebo sa iniciuje myslením, emóciami príslušných jedincov, ktorí sú na daný modul myšlienkovo napojení (myšlienka je podľa stvorenia, sTrojenia, s-troj-ovania *MIM hmotná a má príslušné kmitavé charakteristiky, a tak smeruje do určitých podobných agregátov) a postupne sa energeticky „nabíja“. Celý život spoločnosti, systémy usporiadania života, bežná činnosť človeka a aj samotná hmota (matéria) fungujú na základe takýchto matríc. V podstate sa jedná o základný princíp tvorenia MIM.

Matričné riadenie je založené na príslušných symboloch a obrazoch určitej kultúry a následných emočných stavoch, ktoré sa z daných symbolov a informácií rozvinú na základe stereotypov u cieľovej skupiny a následne sa v danej kultúre realizujú. Na určitej úrovni chápania je matričné riadenie istý spôsob komunikácie, výmeny InFormácií, ktorá sa dá zneužiť ako vojnový nástroj najvyššej priority v globálne vedenej informačnej vojne.

Cieľ vojny: zamedzenie dosiahnutia nezvratného typu psychiky Človek.

Keď sa matrica emóciami ľudí nabije, tak je možno spustiť príslušnú algoritmiku tejto matrice do činnosti. Ľudia sú následne cez egregoriálno-maTričné riadenie printermi prílušných matríc, ktoré sa manifestujú v živote, tvorí sa príslušná realita.

GP vytvoril za svoju existenciu mnoho matríc (napr. religióznych, ideologických..), ktoré riadi (vystupuje tu ako manažér matrice) a môže spúšťať určité algoritmiky vývoja procesov, ktoré už bežia v normálnom živote ako automat, na báze samoriadenia určitej cieľovej skupiny, lebo rýchlosť procesov je ďaleko rýchlejšia ako bežná úroveň kultúry myslenia ľudí vo vzťahu k meniacemu sa prostrediu.

Matričné dynamické programovanie hovorí, že paralely a väzby procesov z minulosti, plány do budúcnosti v súčasnosti a budúci vývoj predstavujú integrovaný celok, ktorý má spoločné prvky, vlastnosti a obrazové prejavy. Vesmír, ktorý má svoj vlastný „plán rozvoja“ a príčinno-následkové súvislosti, sa nachádza v spolupôsobení v noosfére a jej nositeľom je človek.

K základným podmienkam, ktoré umožňujú prístup k riadeniu stavov matrice – „projektovaných akcií“ patrí výber stavov, ktoré dokončujú ten ktorý proces.

Využívanie určitých príčinno-následkových vlastností Vesmíru je dostupné len malým skupinám ľudí, ktorí realizujú globálne riadenie, a to s výhodou pre seba a s cieľom nedopustenia trvalého a masovejšieho nárastu počtu jedincov v kvalite Človek. Za historicky dlhú dobu to vedie k fenoménu zopakovania určitých typov udalostí. Tieto cykly sa môžu dostať až k tzv. „trigger points“ (bodu spustenia) sústavy reálnych procesov, ktoré upravujú smerovanie udalostí riadených človekom a tie potom vedú ku konečnému cieľu.

V obrázku by mohli byť šípky pochopiteľne nakreslené aj v opačnom smere, zdola nahor, t.j. od konečného cieľa procesu k prvotnému „triggeru“. Tak sa to samozrejme aj v riadiacich procesoch robí, definuje od konca, „definy“.

Treba si uvedomiť, že daná schéma neberie do úvahy relevantnosť ani pravdivosť daných tvrdení. Podstatné je, že sa energeticky nabíjal egregor korona a tým sa mohli dané matrice zrealizovať! Taktiež je podstatné, že jak novinári, tak aj politici a ľudia, to robili z väčšej časti nevedome, kŕmili tento egregor, iba sa to „zrazu“ stalo. Bežní ľudia sa potom len chytajú za hlavu, „čo sa to zase deje“? No deje sa presne to, čo si pred tým nevedome nabíjal, živil a dal tomu priestor manifestovať. Už skončila doba byť „bežným človekom“. Každý z nás musí chápať ako sa riadia sociálne supersystémy a čo je to egregoriálna mágia.

Príklady x možných aktuálneho nabíjania korona egregoru v SR

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/345904329975972

https://www.topky.sk/cl/100313/1994845/Smrt-blogera-Jozefa-Kmeta—47—Obrovske-problemy-so-srdcom–dychanim-a-obezitou—-Zufalo-ziadal-o-pomoc-uz-v-roku-2015-

 

O reálnosti takéhoto plánovania a riadenia procesov vývoja veľkých más ľudí v našej civilizácii je už tiež čo-to známe. Nie je vylúčené, že určité „kľúčové udalosti“, ktoré sa následne verejne silne a široko komentujú, sú len špičkou ľadovca – nejakých vektorov polarizácie a synchronizácie myšlienkových procesov veľkého počtu Homo sapiens.

Podávanie a dávkovanie „správnej inFormácie“ kontrolujú masmédia, ktoré sú riadené bezštruktúrne, ale aj pod priamou, či nepriamou kontrolou globálnych plánovačov a ich stúpencov. Cca 90% riadenia aj v masmédiách sa realizuje bezštruktúrne – zjednodušene: prednastavený tisícročia fungujúci systém si ako automat vyberá vhodných „klientov“ do rôznych pozícií v systéme riadenia, a to aj z hľadiska profesionality, ale aj mravnosti, etiky, disciplíny a korporátnej príslušnosti v pyramíde ezoterikov a príslušní manažéri, novinári, politológovia a iní lokaji, musia dostatočne presne uhádnuť čo sa od nich očakáva, ináč rýchlo z miesta vyletia. Preto sa tieto tipy posluhovačov vždy podlizujú aktuálne panujúcemu režimu, nech má akúkoľvek ideologickú podobu.

 

*Mathéria – InFormácia – Miera, viac napr. tu
http://leva-net.webnode.cz/products/mrtva-voda-novy-preklad-1-svazek/

 

Súvisiace informácie a použitá literatúra

https://www.youtube.com/watch?v=VEHVB_UrhX0

https://www.youtube.com/watch?v=rAv-Er02qtY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=AsL968lJkg4&feature=emb_title

 

https://konceptual.eu/2020/03/21/matrica-zivota/

 

http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/egregorialne-matricni-rizeni/

 

http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie/

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ma podporiť viacerými spôsobmi:

SK60 0900 0000 0051 2967 7568

 

Ďakujem veľmi pekne, zábava ešte len začína!